Wellcome

MỤC ĐÍCH CỦA PHẬT THẤT Phật thất là phương pháp tu hành mà hành giả đặt ra kỳ hạn để cầu chứng nghĩa là đặt mục tiêu phải thành công trong 7

MỤC ĐÍCH CỦA ''PHẬT THẤT'' !
Phật thất là phương pháp tu hành mà hành giả đặt ra kỳ hạn để cầu chứng, nghĩa là đặt mục tiêu phải thành công, trong 7 ngày này phải đạt được ‘nhất tâm bất loạn’ nói trong kinh A Di Ðà.
Công phu đến ‘nhất tâm bất loạn’ thường được chia ra ba hạng: thượng, trung, hạ.
- Công phu mức thượng gọi là ‘Lý nhất tâm bất loạn’ có cùng một cảnh giới với mức ‘Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật’ trong Tông Môn.
- Kế đó là ‘Sự nhất tâm bất loạn’: đoạn dứt kiến tư phiền não, công phu này tương đương với bậc Tiểu thừa A La Hán.
- Mức thấp nhất gọi là ‘Công phu thành phiến’ (thành khối).
Rất ít người có thể đạt được công phu mức thượng và mức trung, nhưng ‘công phu thành phiến’ đích thật là ai cũng có thể đạt được.
* Trong vòng 24 giờ đồng hồ trong tâm chỉ có A Di Ðà Phật, ngoài ra không khởi lên một vọng niệm gì khác, đây gọi là ‘công phu thành phiến’.
Từ điểm này chúng ta có thể biết ''kết thất niệm Phật'' có mục đích thù thắng như vậy.
Giảng khai thị trong Phật thất được gọi là ‘xen tạp, xía vô’, vì giảng khai thị làm cho tâm người ta loạn lên và không đạt được công phu thành phiến.
Tại sao chúng ta không những giảng khai thị trong Phật thất mà còn giảng đến một giờ rưỡi ? Nói chung cũng vì lúc dự Phật thất vọng tưởng, tạp niệm của các bạn quá nhiều, đạt không được công phu thành phiến, bất đắc dĩ phải làm vậy !
H.T. TỊNH KHÔNG !
2019-12-27
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới